EU verbiedt cadmium in juwelen, hardsoldeerbouten en alle kunststoffen

Vanaf december 2011 is cadmium in juwelen, kunststoffen en hardsoldeerbouten in de EU verboden. In een aantal bijouterieën, met name ingevoerde namaakjuwelen, zijn hoge concentraties van deze schadelijke stof vastgesteld. Consumenten, onder wie ook kinderen, dreigden te worden blootgesteld aan cadmium door huidcontact of door likken. Met de nieuwe wetgeving wordt het gebruik van cadmium in alle soorten sieraden, met uitzondering van antieke juwelen, verboden. Het verbod geldt ook voor cadmium in alle kunststoffen en hardsoldeerbouten die worden gebruikt om verschillende materialen te legeren, want de dampen die hierbij kunnen worden ingeademd, zijn uiterst gevaarlijk.

Antonio Tajani, vicevoorzitter van de Europese Commissie en commissaris voor Industrie en ondernemerschap, verklaarde hierover: “Dit is goed nieuws voor de consument, en ook voor de industrie, aangezien die reeds alternatieven voor deze stof heeft ontwikkeld. Het bewijst ook eens te meer dat REACH een cruciale rol speelt bij het waarborgen van hoge normen op het gebied van volksgezondheid. ”
Europees commissaris voor milieu Janez Potočnik verklaarde: “Het verbod op cadmium in juwelen zal de consument, en in het bijzonder kinderen, beschermen. Het komt ook het milieu ten goede, aangezien cadmiumvrije kunststoffen bijdragen tot een vermindering van de verontreiniging. Voorts bevordert de maatregel de recycling van PVC-afval, wat een aanzienlijke vooruitgang betekent in de inspanningen om grondstoffen te besparen.”
Dankzij het verbod zullen EU-consumenten beter worden beschermd tegen blootstelling aan cadmium en zal milieuverontreiniging door cadmium worden teruggedrongen. Het zal worden vastgesteld als een wijziging van de REACH-verordening.

Cadmium

Bij de nieuwe wetgeving wordt cadmium in alle kunststofproducten verboden en wordt terugwinning van PVC-afval voor gebruik in een aantal bouwproducten aangemoedigd. Aangezien PVC een waardevol materiaal is dat meermaals kan worden teruggewonnen, kan voor een beperkt aantal bouwproducten teruggewonnen PVC met lage concentraties cadmium worden hergebruikt zonder gevaar voor de volksgezondheid of het milieu. Teneinde de koper volledig te informeren zullen bouwproducten die van teruggewonnen PVC zijn gemaakt, op de markt worden gebracht met een specifiek logo.
Cadmium is ook aanwezig in hardsoldeerbouten, die dienen om verschillende materialen te legeren, en wordt gebruikt voor specifieke toepassingen zoals modelbouw van stoomtreinen. De dampen die hierbij vrijkomen, zijn uiterst gevaarlijk bij inademing. Het gebruik van deze soldeermaterialen wordt verboden, behalve wanneer het gaat om heel specifieke professionele toepassingen.

Achtergrond

Cadmium is een kankerverwekkende stof en is toxisch voor het aquatische milieu. In 1988 heeft de Raad een resolutie aangenomen voor een actieprogramma tegen milieuverontreiniging door cadmium. Vroeger werd het gebruikt als kleurstof of stabilisator in een aantal kunststofartikelen. Sinds 1992 is het gebruik ervan in de EU in een aantal kunststofartikelen verboden, behalve in sommige harde PVC’s waarvoor nog geen alternatieven op de markt bestonden. Toen alternatieven beschikbaar kwamen, heeft de Europese PVC-industrie besloten het gebruik van cadmium in alle PVC’s in het kader van het programma “Vinyl 2010” geleidelijk af te schaffen. Zo gelden sinds 2004 beperkingen voor het gebruik van cadmium in batterijen en elektronica. Het nieuwe verbod zal worden opgenomen in bijlage XVII van de REACH-verordening (Verordening nr. 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen).

Nadere informatie:
Over REACH en de beperkingen: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/reach/restrictions/index_en.htm
Over het sociaal-economische effect van een eventuele aanpassing van de beperkingen inzake het in de handel brengen en het gebruik van cadmium: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/markrestr/study-cadmium_en.pdf
Zie ook MEMO/10/631
Bron : © Europese Unie, 1995-2011

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *